Omgangsregels

Omgangsregels

Afspraken rondom invoering van de omgangsregels op onze school

Opgesteld in schooljaar 2007 - 2008 / Invoering in schooljaar 2008 - 2009

Doel:

Komen tot duidelijke, hanteerbare en vanuit onze visie positief geformuleerde regels in school.
Maken van afspraken over het introduceren en actueel houden van deze regels en het aanvullen ervan met de regels van elke groep apart.
We gaan uit van 3 OMGANGSREGELS. Het uitgangspunt daarbij is, dat heel veel regels op deze drie gebieden terug te brengen zijn. Om voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8 duidelijkheid en structuur aan de regels te geven, moeten deze regels echte ‘basisregels’ zijn. Alleen dan kan iedereen zich eraan houden.

De drie basisregels, weergeven met behulp van rijmpjes, zijn:

Regel 1:
een regel voor het omgaan met elkaar
Voor groot en klein zullen we aardig zijn.


Regel 2:
een regel voor omgaan met materialen
We zullen goed voor onze spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen.

Regel 3:
een regel voor het bewegen binnen en buiten school
De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dit lekker niet!

Voor oudere kinderen is de beschrijving voldoende.

Belangrijk is dat de regels positief zijn geformuleerd en niet in termen van een verbod!
Voor de lagere groepen is de visualisering van de regels (picto) belangrijk.

► afspraak: de drie regels worden in de drie schoolkleuren rood, geel, blauw als drie parten van een cirkel gevisualiseerd (tekst en picto). De cirkel wordt als geheel opgehangen bij: de hoofdingang, de kleuteringang en de beide speelplaatsingangen.
Voor iedere groep wordt een exemplaar gemaakt, dat uit drie aparte stukken bestaat, zodat de leerkracht deze apart kan bespreken en zo de cirkel kan opbouwen. Het uitgangspunt is dat in de hele school deze 3 regels centraal staan. D.w.z. dat er van groep 1 t/m groep 8 ieder schooljaar mee begonnen wordt en dat de regels gedurende het schooljaar steeds ‘geactualiseerd’ worden als voorvallen in de groep besproken worden.

► afspraak: tijdens het eerste thema van Leefstijl, waarin ‘het kind en de groep’ besproken worden besteedt de leerkracht aandacht aan de schoolregels en stelt met zijn groep vervolgens de groepsregels op. Dit wordt een officieel document dat door alle kinderen ondertekend wordt en bij de schoolregels wordt opgehangen. Hiervoor worden op een voorbedrukt A3-vel de drie basisregels nog eens gevisualiseerd met daaronder bij elke regel ruimte voor positief geformuleerde afspraken van leerkracht en leerlingen (groepsregels). De beste benadering is om ongewenste gebeurtenissen te linken aan de drie omgangsregels. Vraag de leerlingen op welk van de drie omgangsregels die gebeurtenis betrekking heeft.

► afspraak: het spreekt vanzelf dat het kind of de groep beloond wordt als het goed gaat. Dus gewenst gedrag belonen (zie ook de afspraken hierover in het pestprotocol pag. 3). Leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben krijgen een verkleinde uitvoering van het A3-vel; hierop kunnen leerkracht en kind samen noteren wat er niet goed ging en wat hij/zij beter anders had kunnen doen. Als kinderen ondanks alle extra aandacht van de leerkracht, steeds moeite blijven houden met het navolgen van de regels, dan zal de leerkracht contact opnemen met de ouders.

Hoe betrekken we ouders bij onze nieuwe regels rondom schoolklimaat?

Ouders worden geïnformeerd over onze nieuwe afspraken rondom het schoolklimaat door middel van het publiceren in SchouderCom en via onze website.

Dit Protocol Omgangsregels wordt aangevuld met het Pestprotocol:
We gebruiken het embleem van het lieveheersbeestje, voor de kinderen als symbool voor antipest-beleid.