Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

Aan de school is een Medezeggenschapsraad verbonden, die - zoals de naam al aangeeft - medezeggenschap heeft in het beleid van schoolbestuur en schoolleiding. Hoe een school haar organisatie en onderwijs inricht, haar financiën regelt, het gebouw instandhoudt e.d. wordt uiteindelijk door het bevoegd gezag besloten, maar sinds 1985 bestaat de mogelijkheid om vanuit de school zelf - door ouders en leerkrachten - hierbij inspraak en medezeggenschap te hebben.

Elke school is volgens de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. Schoolleiding en schoolbestuur hebben bij een groot aantal beleidszaken de verplichting om voordat tot invoering wordt overgegaan  het advies van de MR in te winnen. Bij diverse aangelegenheden is zelfs de instemming van de MR noodzakelijk. Wanneer een MR niet akkoord gaat met een voorgenomen beleid, kan het bestuur dit niet vaststellen en uitvoeren. Een en ander is geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs en het daaruit voortvloeiende MR-reglement.

De medezeggenschapsraad vergadert gemiddeld 6 maal per schooljaar. Deze vergaderingen zijn doorgaans openbaar en dus toegankelijk voor alle ouders en leerkrachten. Uit hoeveel leden een medezeggenschapsraad bestaat is afhankelijk van de grootte van de school. De medezeggenschapsraad van de basisschool ‘Op de 10 Bunder’ telt in het totaal 4 leden, nl. twee ouders en twee personeelsleden.

Periodiek, d.w.z. om de drie jaar, treden de leden van de medezeggenschapsraad af en kunnen nieuwe kandidaten zich aanmelden. In het geval dat er meer kandidaten dan MR-vacatures zijn, worden er verkiezingen gehouden.

Tussen de oudergeleding van de MR en de oudervereniging (de KOW) bestaat overigens een regelmatig contact.

Correspondentie met de Medezeggenschapsraad kan naar het adres van de secretaris van de MR verzonden worden. mr.opdetienbunder@komleren.nl

De samenstelling van de MR is als volgt:

Oudergeleding:
Hugo Knebel
Femke Keulers

Personeelsgeleding:
Corina Jonker
Armand van der Sleen

De notulen zijn op deze pagina te raadplegen.

Als u op de onderstaande link klikt, komt u op de website van de Stichting kom Leren terecht en kunt u lezen wat de GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad) van onze stichting doet.

Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad